صفحه اصلی > مدیر 

نام و نام خانوادگی : علیرضا جواهر

پست سازمانی     : مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان

تلفن تماس          : 37187113 (25)

پست الکترونیک    : fanni@qom-mporg.ir

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم